Inleiding

Thank you for using Enquêtes Maken. Enquêtes Maken is a service provided by Switzerland-based company enuvo GmbH, later referred to as "Enquêtes Maken", "enuvo", "we", "our" and similar.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden”) bevatten de voorwaarden waaronder enuvo en dochterondernemingen van het bedrijf hun Services aan u aanbieden en beschrijven hoe de Services kunnen worden weergegeven en gebruikt.

We verwijzen naar de combinatie van de Gebruiksvoorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden gezamenlijk als deze "Voorwaarden.”

Als u de Services wilt gebruiken namens een organisatie, gaat u akkoord met deze Voorwaarden namens die organisatie en verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dat te doen. In een dergelijk geval verwijzen 'u' en 'uw' naar die organisatie.

Deze Voorwaarden zijn voorbereid en geschreven in het Engels. Wanneer er sprake is van eventuele conflicten tussen de Engelse versie en vertaalde versies, is de Engelse versie bepalend, behalve waar dat door toepasselijk wetgeving verboden is. The original Terms written in English can be found here: Terms of Use

Kosten en betalingen

Kosten voor Services

U gaat ermee akkoord om eventuele vergoedingen te betalen aan enuvo voor elke service die u koopt of gebruikt, in overeenstemming met de prijsstelling en betalingsvoorwaarden die voor die service aan u worden aangeboden. Waar van toepassing, wordt u gefactureerd volgens de factureringsmethode die u op uw pagina voor accountbeheer selecteert.

Belastingen

Tenzij anderszins aangegeven, bent u verantwoordelijk voor eventuele belastingen of heffingen die gepaard gaan met de verkoop van de Services, waaronder eventuele boetes of rente (gezamenlijk de 'Belastingen'). U betaalt enuvo voor de Services zonder inhouding van Belastingen. Als enuvo Belastingen moet inhouden of betalen, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

Prijswijzigingen

enuvo kan op elk moment de prijzen aanpassen voor de Services, mits de veranderingen bij Services waarvoor de klant een abonnement heeft pas van kracht worden aan het einde van de dan geldende factureringsperiode van het Abonnement. enuvo stuurt u een redelijke periode voorafgaand aan een prijswijziging een schriftelijke kennisgeving. U kunt dan uw abonnement opzeggen voordat de nieuwe tarieven van kracht zijn.

Recht tot intrekking

Als u een consument bent, heeft u, gerekend vanaf de begindatum van uw Abonnement 14 dagen de tijd om zonder opgaaf van reden uw recht tot intrekking uit te oefenen op voorwaarde dat u niet hebt geprofiteerd van of bent begonnen met het gebruik van de Services voor het einde van deze periode van 14 dagen. The customer must notify enuvo in writing (email, letter, etc.) within the specified period. It is up to the consumer to prove that their notification was sent and received within deadline.

You are considered to have benefited from or started to use the Services if, starting from the moment of your paid upgrade, at least one survey has collected at least one new answer (meaning that you have shared your survey and collected new answers) or if you have used your newly acquired privileges to process or export your collected responses.

Any external costs that enuvo had to bear during the initial payment (e.g. credit card fees) will be deducted from the refund amount. Additionally, the cost of reimbursement as well as a proportionate handling fee may be charged to the consumer.

Privacy

Privacy

When using our Services, you may submit content such as your personal data, personal data of others, as well as many different types of content.

We understand that by using our Services, you are trusting us to treat your content appropriately. The protection and confidentiality of your data has always been very important to us. We have and will never sell your data to third parties.

Please review our full Privacy Policy to learn more about how we protect your data: Privacy Beleid

Vertrouwelijkheid

enuvo behandelt uw Inhoud als vertrouwelijke informatie die alleen wordt gebruikt en openbaar wordt gemaakt conform deze Voorwaarden.

enuvo kan uw Inhoud openbaar maken wanneer het hiertoe wettelijk of via een juridisch proces wordt verplicht, maar alleen nadat enuvo, in zoverre dit wettelijk is toegestaan, zich in commercieel opzicht redelijk heeft ingespannen u op de hoogte te stellen, zodat u de kans krijgt om u te verweren tegen de verplichting tot openbaarmaking.

Beveiliging

enuvo bewaart en verwerkt uw Inhoud conform beveiligingsnormen die in de sector gelden. enuvo hanteert passende technische, organisatorische en administratieve systemen, beleidsregels en procedures die zijn ontworpen om de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw Inhoud te garanderen en het risico op ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw Inhoud tot een minimum te beperken.

enuvo test en evalueert redelijk periodiek de doeltreffendheid van deze technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verwerkingsinstructie

Door het aanvragen van de Services en het instemmen met deze Voorwaarden en het enuvo-privacybeleid, geeft u ons instructies tot het verwerken van eventuele persoonlijke gegevens die door u via de Services namens u worden verzameld.

Verplichtingen van de klant

U waarborgt en garandeert dat u gerechtigd bent om persoonlijke gegevens over te dragen aan enuvo, zodat enuvo deze op een rechtmatige wijze kan verwerken en de persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Voorwaarden kan overdragen. U zorgt ervoor dat relevante gegevenssubjecten zijn geïnformeerd over en toestemming hebben verleend tot een dergelijk gebruik, een dergelijke verwerking en een dergelijke overdracht, zoals vereist volgens alle toepasselijke wetgeving inzake de overdracht van persoonlijke gegevens. U waarborgt bovendien dat u de gehele verantwoordelijkheid draagt voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en rechtmatigheid van persoonlijke gegevens die door enuvo worden verwerkt in het kader van het bieden van de Services.

Verplichtingen van enuvo

Waar enuvo namens u persoonlijke gegevens verwerkt, zal het bedrijf:

 1. dat alleen doen op basis van uw gedocumenteerde instructies en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, waaronder die met betrekking tot overdrachten van persoonlijke gegevens aan een derde land of een internationale organisatie, en de partijen stemmen ermee in dat deze voorwaarden en het enuvo-beleid dergelijke gedocumenteerde instructies vormen;
 2. waarborgen dat al het enuvo-personeel dat betrokken is bij de verwerking van persoonlijke gegevens is gebonden aan vertrouwelijkheidsbepalingen;
 3. waar dat op u van toepassing is en waar dat technisch haalbaar is, informatie aan u beschikbaar stellen die uw naleving aantoont van uw verplichtingen uit hoofde van Artikel 28 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waar dergelijke informatie wordt bewaard door enuvo en deze niet anderszins beschikbaar is via uw account en gebruikersgebieden of op enuvo-websites, op voorwaarde dat u enuvo ten minste 14 dagen van te voren schriftelijk van een dergelijk informatieverzoek in kennis stelt;
 4. u zo spoedig mogelijk in kennis stellen van alle verzoeken die rechtstreeks zijn ontvangen van een gegevenssubject in verband met persoonlijke gegevens van het desbetreffende gegevenssubject die via de Services zijn verzonden;
 5. bij verwijdering door u, geen persoonlijke gegevens behouden binnen uw account, als behalve om toepasselijke wetten en regels na te leven en in routinematige back-upkopieën ten behoeve van herstel na noodgevallen en om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Subverwerkers

enuvo gebruikt vertrouwde partners om bepaalde elementen van onze Services ("subverwerkers”) mogelijk te maken. Door in te stemmen met deze Voorwaarden, voorziet u enuvo van algemene toestemming tot het inschakelen van verdere subverwerkers, onderworpen aan naleving van de vereisten die hier uiteengezet zijn.

Aansprakelijkheid

enuvo is aansprakelijk voor handelingen en verzuim door zijn subverwerkers en dit in dezelfde mate als die waarin enuvo aansprakelijk zou zijn als het de Services van elk van deze subverwerkers rechtstreeks zou uitvoeren onder deze Voorwaarden, uitgezonderd zoals in deze Voorwaarden is voorzien, en enuvo waarborgt dat alle subverwerkers op de lijst met subverwerkers contractueel zijn gebonden aan voorwaarden die ten minste even bezwarend zijn als deze Voorwaarden.

Beveiligingsincident

Als enuvo kennis neemt van onbevoegde of onrechtmatige toegang tot, of verwerving, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens ("Beveiligingsincident”), neemt enuvo alle redelijke maatregelen om u zonder onnodige vertraging in kennis te stellen, maar in elk geval binnen 72 uur na kennisname van het Beveiligingsincident. enuvo zal ook redelijk met u samenwerken in verband met eventuele onderzoeken met betrekking tot een Beveiligingsincident om eventueel vereiste kennisgevingen voor te bereiden, en zal eventuele andere informatie verstrekken die redelijkerwijs door u wordt gevraagd in relatie tot een Beveiligingsincident, waar dergelijke informatie niet al beschikbaar is voor u in uw account of online via door enuvo verstrekte updates.

Data Processing Addendum (DPA) according to Article 28 Section 3 GDPR

We offer our customers the opportunity to enter into an agreement with us for processing their personal data. This agreement complies with all requirements and regulations of the GDPR.

How to execute this DPA with us:

 1. Download this document: Data Processing Addendum
 2. Complete your details on pages 1 and 5 of the document.
 3. Have the document signed by your Data Protection Officer(s) on page 5.
 4. Send us the signed document as PDF to support@enquetesmaken.com. Important: Please include your customer ID in the email so that we can clearly assign the agreement to you.

We will send you an acknowledgement of receipt, to confirm the conclusion of the agreement, as soon as possible after the completed and signed document has been received.

Uw Inhoud

U blijft eigenaar van uw Inhoud

U blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van uw Inhoud. enuvo wordt geen eigenaar van uw Inhoud. Wij krijgen uit hoofde van deze Voorwaarden geen licentie voor of rechten op uw Inhoud, behalve de beperkte rechten die zijn vereist om de Services te verstrekken, en zoals anderszins wordt beschreven in deze Voorwaarden.

Reference Customers

We may identify you (by name and logo) as a customer on our website and on other promotional materials.

Inhoud van gebruikers

Inhoud van gebruikers

De Services geven inhoud weer die door andere partijen wordt verstrekt. enuvo is geen eigenaar van deze inhoud. Dergelijke inhoud is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de entiteit die deze beschikbaar heeft gemaakt. U bent dientengevolge verantwoordelijk voor uw eigen Inhoud en moet over alle rechten en bevoegdheden beschikken om deze Inhoud te gebruiken in verband met de Services. enuvo is niet verantwoordelijk voor uw activiteiten met uw Inhoud, waaronder delen in het openbaar. Gebruik inhoud van de Services pas nadat u toestemming hebt gekregen van de eigenaar of als dit anderszins wettelijk is toegestaan.

Inhoud controleren

U erkent dat enuvo mogelijk bepaalde bij de Services ingediende inhoud moet controleren om naleving van wettelijke verplichtingen te garanderen. Zo kan het vaststellen of inhoud illegaal is of deze Voorwaarden schendt (zoals het geval is wanneer onwettige inhoud aan ons wordt doorgegeven). We kunnen ook inhoud wijzigen, verwijderen, weigeren weer te geven of toegang tot de inhoud verbieden als we van mening zijn dat deze de wet of deze Voorwaarden schendt. enuvo is verder niet verplicht om inhoud die is ingediend bij de Services te bewaken of controleren.

Accountbeheer

Maak uw wachtwoord niet aan anderen bekend

Als u voor het gebruik van de Services een account van enuvo hebt, bent u verantwoordelijk voor het bewaren van uw wachtwoord en alle andere aanmeldingsgegevens die u gebruikt om toegang tot dat account te krijgen. Als u ontdekt dat iemand ongeoorloofd toegang heeft gekregen tot uw account, dient u enuvo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Accounts mogen niet worden gedeeld en mogen door slechts één persoon per account worden gebruikt.

Houd uw gegevens up-to-date

enuvo stuurt van tijd tot tijd kennisgevingen naar het e-mailadres van uw account. U moet uw e-mailadres en, waar toepasselijk, uw contact- en betalingsgegevens van uw account up-to-date en nauwkeurig houden. Accounts worden beheerd door de entiteit waarvan het e-mailadres aan het account is gekoppeld.

. Vergeet niet om back-ups te maken

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en beschermen van uw Inhoud, en voor het maken van back-ups ervan. Als uw Inhoud niet is opgeslagen of als die verloren of beschadigd is geraakt, is enuvo hiervoor niet verantwoordelijk, in zoverre dit wettelijk is toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Gebruikersvereisten

Wettelijke status

Bent u een particulier, dan mag u de Services alleen gebruiken als u bevoegd bent een contract af te sluiten met enuvo. Hebt u deze bevoegdheid niet, dan mag u de Services niet gebruiken. Bent u geen particulier, dan verklaart u dat u conform de wetgeving van uw rechtsgebied van oprichting een geldig opgericht en bestaand bedrijf bent en volledig bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan, en dat u uw vertegenwoordiger naar behoren hebt bevoegd deze Voorwaarden namens u te aanvaarden.

Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat u alle wet- en regelgeving naleeft die van toepassing is op uw gebruik van de Services.

Uw verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor uw gedrag, Inhoud en communicatie met anderen tijdens het gebruik van de Services. U moet bij het gebruik van de Services aan de volgende vereisten voldoen:

 1. Het is u niet toegestaan de Services te kopen, gebruiken of openen met als doel een concurrerend product of service te ontwikkelen of voor enigerlei andere concurrerende doeleinden.
 2. Het is u niet toegestaan misbruik te maken van onze Services door de normale gang van zaken te verstoren of door de Services op een andere wijze te openen dan via de interfaces en aanwijzingen die door ons zijn verstrekt.
 3. Het is u niet toegestaan beperkingen van enuvo op uw account (pogen) te omzeilen (zoals door een nieuw account te openen of door een enquête uit te voeren die we hebben gesloten vanwege een schending van de Voorwaarden).
 4. Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van enuvo, mag u de systemen of netwerken van enuvo niet scannen of testen op kwetsbaarheden.
 5. Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van enuvo, mag u geen handmatige of geautomatiseerde systemen of software gebruiken om gegevens op te halen of te verzamelen van de websites of andere interfaces waarmee we onze Services beschikbaar maken.
 6. Tenzij dit is toegestaan door toepasselijke wetgeving, mag u toegang van anderen tot de Services niet (pogen te) weigeren, of de Services aan reverse-engineering onderwerpen.
 7. Het is u niet toegestaan virussen, malware of andere soorten schadelijke software of koppelingen naar dergelijke software via de Services te verzenden.
 8. U mag de Services niet op schadelijke of excessieve wijze gebruiken, oftewel gebruik waarbij de gemiddelde patronen van gebruikers aanzienlijk worden overschreden, met nadelige gevolgen voor de snelheid, reactiesnelheid, stabiliteit, beschikbaarheid of werking van de Services voor andere gebruikers. enuvo zet zich in om u in te lichten over schadelijk of excessief gebruik, zodat u de kans krijgt dergelijk gebruik te verminderen tot een niveau dat voor enuvo aanvaardbaar is.
 9. Het is u niet toegestaan de Services te gebruiken om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of om onwettige activiteiten uit te voeren.
 10. Tenzij u schriftelijk toestemming hebt ontvangen van enuvo, mag u de Services niet doorverkopen of leasen.
 11. Het is u niet toegestaan accounts te registreren met 'bots' of op andere geautomatiseerde manieren.

Opschorting en beëindiging van de services

Door u

U kunt te allen tijde uw Abonnement opzeggen via de beheerpagina van uw account. Uw account en toegang tot uw account worden gedeactiveerd of uitgeschakeld en de inhoud die u hebt verzameld met behulp van de Services wordt verwijderd. Opzeggingen worden meteen bevestigd. Er worden niet opnieuw kosten in rekening gebracht voor dat Abonnement, tenzij u een nieuw abonnement aanschaft. Zegt u een Abonnement halverwege de factureringsperiode op, dan ontvangt u geen terugbetaling voor ongebruikte delen van de factureringsperiode, tenzij u deze Voorwaarden om een van de volgende redenen opzegt: (a) we hebben op materiële wijze deze Voorwaarden geschonden en geen oplossing gevonden voor deze schending binnen 30 dagen nadat u ons hiervan schriftelijk op de hoogte hebt gesteld; of (b) een terugbetaling is wettelijk vereist.

Door enuvo

Bovendien kan enuvo de Services voor u beperken, opschorten of beëindigen:

 1. als u deze Voorwaarden niet naleeft
 2. als u zodanig gebruikmaakt van de Services dat wij wettelijk aansprakelijk zijn of dat het gebruik van de Services door anderen verstoord raakt; of
 3. als wij mogelijk wangedrag door u onderzoeken
 4. if we receive an illegitimate chargeback request from a payment provider for Services we have already delivered to you

Verder streven we ernaar om, als we de Services die u ontvangt beperken, opschorten of beëindigen, u van tevoren een kennisgeving te sturen, zodat u de kans krijgt een kopie te exporteren van uw Inhoud op de Service. Er kunnen echter tijdgevoelige situaties zijn waarbij enuvo kan beslissen meteen en zonder kennisgeving tot actie over te gaan. enuvo zal zich in commercieel opzicht redelijk inspannen om de reikwijdte en de duur van beperkingen of opschortingen uit deze Paragraaf zo klein mogelijk te houden terwijl enuvo een oplossing zoekt voor het probleem dat tot deze beslissing heeft geleid. enuvo is niet verplicht uw Inhoud te bewaren na beëindiging van de desbetreffende Service.

Aanvullende maatregelen

Als enuvo de Services niet meer aan u beschikbaar maakt omdat u herhaaldelijk of op flagrante wijze deze Voorwaarden hebt geschonden, kan enuvo maatregelen nemen om verder gebruik van de Services door u te voorkomen, waaronder door uw IP-adres te blokkeren.

Wijzigingen en updates

Wijzigingen aan de Voorwaarden

enuvo kan deze Voorwaarden op elk moment om uiteenlopende redenen aanpassen, bijvoorbeeld om te voldoen aan veranderingen in toepasselijke wetgeving of updates aan de Services, of om nieuwe Services of functies op te nemen. De meest actuele versie is altijd op de website van enuvo te vinden. Bij materiële veranderingen, zoals alleen door enuvo wordt vastgesteld, ontvangt u een e-mail van enuvo. Een kennisgeving van de aanpassingen kan ook in het blog van enuvo of nadat u zich hebt aangemeld bij uw account worden weergegeven. De wijzigingen gaan nooit eerder in dan op de dag dat deze openbaar worden gemaakt. Soms moet enuvo u uit hoofde van toepasselijke wetgeving om toestemming vragen voor dergelijke veranderingen voordat ze van kracht worden, of u hierover voldoende van tevoren inlichten. Gaat u niet akkoord met de wijzigingen aan de voorwaarden van een Service, dan dient u uw gebruik van deze Service te staken, aangezien u instemt met naleving van de bijgewerkte voorwaarden door de Service te blijven gebruiken.

Wijzigingen aan de Services

enuvo verandert en verbetert de Services doorlopend. enuvo kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving functies toevoegen aan een Service, veranderen of verwijderen. enuvo kan ook naar eigen goeddunken een Service beperken, opschorten of stopzetten. Als enuvo een Service stopzet, sturen we u redelijk van tevoren een schriftelijke kennisgeving, zodat u de kans krijgt een kopie van uw Inhoud op de Service te exporteren. enuvo kan naar eigen goeddunken inhoud verwijderen uit de Services, hoewel we ernaar streven u hiervan op de hoogte te stellen voordat we dit doen als dit materiële gevolgen voor u heeft en als dit praktisch haalbaar is gegeven de omstandigheden.

Downgrades

Als u uw account downgradet, kunt u inhoud, functies, functionaliteiten of capaciteiten van uw account kwijtraken.

Vrijwaringen en beperkingen van de aansprakelijkheid

Vrijwaringen

Hoewel het in het belang van enuvo is om u een geweldige ervaring te bieden bij het gebruik van onze Services, kunnen we bepaalde dingen niet over onze Services garanderen. We proberen onze online Services bereikbaar te houden, maar ze kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen onbeschikbaar zijn. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK STAAT VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN EN IN ZOVERRE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE SERVICES VERSTREKT 'AS IS'. ENUVO DOET GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF WETTELIJK, AANGAANDE ONDER ANDERE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, OF ENIGERLEI VERKLARINGEN OVER DE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE SERVICES.

Uitsluiting van Bepaalde Aansprakelijkheid

IN ZOVERRE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN ENUVO, ZIJN PARTNERS, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR (A) ENIGERLEI INDIRECTE, GEVOLG-, SPECIALE, INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE OF EXEMPLAIRE SCHADE, OF (B) VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, KLANTEN, OMZET OF WINST (IN ALLE GEVALLEN DIRECT OF INDIRECT) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE SERVICES EN DEZE VOORWAARDEN, EN ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DADEN, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDER WETTELIJK BEGINSEL, ZELFS ALS ENUVO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN HERSTELMAATREGEL NIET WORDT VERWEZENLIJKT.

Beperking van aansprakelijkheid

IN ZOVERRE WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENUVO, ZIJN PARTNERS, DIRECTIELEDEN, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET DE SERVICES EN DEZE VOORWAARDEN HOOGSTENS HET LAAGSTE BEDRAG VAN: (A) DE BEDRAGEN BETAALD DOOR U AAN ENUVO VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES GEDURENDE DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT DAT HEEFT GELEID TOT DE AANSPRAKELIJKHEID; EN (B) US$ 200,00

Consumenten

We erkennen dat de wetgeving in bepaalde rechtsgebieden consumenten wettelijke rechten biedt die contractueel niet kunnen worden genegeerd of waarvan deze consumenten geen afstand kunnen doen. Bent u zo'n consument, dan beperkt geen enkel onderdeel van deze Voorwaarden die consumentenrechten.

Bedrijven

Bent u een bedrijf, dan stelt u enuvo en zijn partners, directieleden, vertegenwoordigers en medewerkers vrij van alle aansprakelijkheid, schade en kosten (waaronder kosten voor schikkingen en redelijke vergoedingen voor advocaten) die voortvloeien uit claims van derden in verband met uw gebruik van de Services of schending van deze Voorwaarden, of van uw eindgebruikers, in zoverre dergelijke aansprakelijkheid, schade en kosten zijn veroorzaakt door u of uw eindgebruikers.

Aanbestedende dienst

Met wie u een contract aangaat

Tenzij anderszins wordt aangegeven met betrekking tot een bepaalde Service, worden de Services verstrekt door en gaat u een contractuele relatie aan met enuvo GmbH, Switzerland.

enuvo GmbH

Voor Services verstrekt door enuvo GmbH gelden de volgende bepalingen voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op die Service:

Overige voorwaarden

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden (waaronder de Aanvullende voorwaarden) vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en enuvo. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorwaarden en bepalingen, schriftelijk en mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Voorwaarden en bepalingen op een inkooporder of een soortgelijk document van u zijn niet van toepassing op de Services, vervangen deze Voorwaarden niet en zijn hier geen onderdeel van, en zijn ongeldig.

Interpretatie

Het gebruik van de woorden "inclusief”, "waaronder”, "zoals” en vergelijkbare woorden, wordt geacht niet te beperken wat er eventueel nog meer in is opgenomen.

Geen afstand van rechten

Het nalaten van of een vertraging in het afdwingen van een bepaling onder deze Voorwaarden houdt geen afstand in van het recht om dat op een later tijdstip alsnog te doen.

Voorrang

In het geval van enig conflict, zullen de Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Services waarop de Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Niet-toepasselijkheid

Als een bepaling uit deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt geacht door een rechtbank in een bevoegde jurisdictie, wordt de desbetreffende bepaling niet toepasselijk en blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.