Inleiding

enuvo Ltd liab. Co - hierna te noemen "enuvo" - biedt "Enquêtes Maken" als service aan (resp. KyselyNetti, Online Anketler, Online Encuesta, Online Pesquisa, Online Undersøgelse, Online Undersøkelse, Sondage Online, Sondaggio Online, Umfrage Online, WebbEnkäter, eSurvey Creator). Bij de service Enquêtes Maken gaat het om een web-based survey platform, dat aan klanten van Enquêtes Maken - hierna te noemen "klant" - de mogelijkheid biedt om internetgebaseerde online-enquêtes te creëren, uit te voeren en te evalueren.

Onder voorbehoud van de voorwaarden

enuvo levert haar diensten - ongeacht of om niet dan wel betaald - uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Andere algemene of bijzondere voorwaarden van enuvo en van de klant zijn niet van toepassing.

Inwerkingtreding contract en bepalingen

Voor het gebruik van de dienst is een account bij Enquêtes Maken nodig. enuvo behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen het afsluiten van een contract te weigeren. De door de klant verstrekte gegevens moeten waarheidsgetrouw zijn.

Omschrijving service

De klant verkrijgt het recht om de service in het kader van de verschillende technische en operationele mogelijkheden te gebruiken. Het ontwerp, de structuur en de omvang van de functies van de dienstverlening, vooral inhoud en visuele presentatie, liggen uitsluitend binnen de beoordeling van enuvo. Tenzij anders wordt overeengekomen heeft de klant geen recht op enige invloed hierop. enuvo is bevoegd om de service inclusief de bijbehorende vragenlijsten van haar handtekening, resp. andere mededelingen en reclame te voorzien. Vervanging/verwijdering hiervan is slechts in het kader van een individuele afspraak mogelijk.

Verplichtingen van de gebruiker

 1. De klant mag zijn account niet aan derden toegankelijk maken.
 2. De klant dient zijn toegangsgegevens en persoonlijke wachtwoord tegen toegang door derden te beschermen.
 3. Om veiligheidsredenen moet de klant het wachtwoord regelmatig wijzigen. De wijziging van het wachtwoord kan op elk gewenst moment online plaatsvinden. Indien de klant vermoedt, dat derden kennis van het wachtwoord hebben, moet hij het onmiddellijk wijzigen.
 4. Als enuvo een redelijk vermoeden heeft dat de toegang van de klant door een onbevoegde derde wordt gebruikt heeft enuvo het recht om de toegang te blokkeren. De klant krijgt in dit geval een nieuwe toegang van enuvo.
 5. Derden, als in de alinea's (1) - (4) zijn geen werknemers, voor zover klanten rechtspersonen of openbare instellingen zijn. Echter, de klant moet in dit geval in acht nemen dat uitsluitend die medewerkers toegangsgegevens krijgen, die voor het vervullen van de taken van de klant nodig zijn.
 6. De klant mag deze service uitsluitend voor het beoogde doel gebruiken - het uitvoeren van enquêtes - en op geen enkele oneigenlijke manier. Hij mag geen misbruik maken van de service, bijvoorbeeld voor het versturen van commerciële e-mails (spam) of ongewenste e-mails.
 7. De klant stemt ermee in geen inhoud te plaatsen, die overlast of schending van de goede zeden kan veroorzaken. In het bijzonder verbindt hij zich om geen sexueel aanstootgevende, racistische, radicale of mensenverachtende inhoud te plaatsen.
 8. De klant dient enuvo onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van relevante informatie over zichzelf, zoals adres, volmacht en andere gegevens.
 9. Indien de klant in strijd met zijn verplichtingen handelt, heeft enuvo het recht om de inhoud zonder waarschuwing van de klant uit het systeem te verwijderen.
 10. De klant moet ervoor zorgen dat de infrastructuur van de service niet wordt overbelast door overmatig gebruik. Overmatig gebruik is in de regel het geval, indien vragenlijsten van de klant per dag vaker dan 3.000 keer worden opgeroepen. In een dergelijk geval dient bij de aanbieder (enuvo) een speciale offerte te worden aangevraagd.

Opzegging

 1. De juiste manier van opzegging dient hetzij schriftelijk - per e-mail, fax of brief - dan wel direct via Enquêtes Maken worden gedaan.
 2. Beide partijen behouden het recht op buitengewone opzegging zonder voorafgaande kennisgeving. enuvo heeft in elk geval een bijzonder recht van opzegging, indien de klant inbreuk vormt op deze bepalingen of andere gebruiksvoorwaarden van enuvo.
 3. enuvo heeft het recht om diensten waarvoor de klant geen gebruiksvergoeding betaalt op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten dan wel om deze vanaf dan tegen een gebruiksvergoeding aan te bieden.

Het verwijderen van vragenlijsten, adressen, resultaten van de enquête, etc.

30 dagen na afloop van de betreffende enquêtes heeft enuvo het recht om alle door de klant geproduceerde gegevens (vragenlijst, respondenten, resultaten van de enquête) onherroepelijk te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Beschikbaarheid, back-up en support

 1. enuvo stelt de service in principe beschikbaar zonder onderbrekingen. Toch kan enuvo niet garanderen dat de dienst altijd beschikbaar is en zonder beperkingen functioneert. Het kan ook niet worden uitgesloten dat er vertragingen en beperkingen optreden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten de macht van enuvo, bijvoorbeeld beschikbaarheid van het World Wide Web (www) als gevolg van hosting door derden.
 2. Niet door enuvo verschuldigde pauzes en onderbrekingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden enz. leiden niet tot recht van opzegging dan wel aansprakelijkheid bij schade door de klant.
 3. enuvo voert als volgt back-ups uit: Een keer per nacht. enuvo geeft aan dat er zelfs bij een juiste back-up verlies van gegevens kan optreden. De klant is daarom verplicht om zijn vragenlijsten, mailinglijsten en resultaten van de enquêtes regelmatig per download op te slaan.
 4. De service omvat geen support, omdat deze voor zich spreekt en een contextgerelateerde online helpfunctie kent.

Garantie

 1. enuvo garandeert voor de duur van de contractperiode dat de service voldoet aan de met enuvo overeengekomen functies. Bepalend voor deze garantie is echter het gebruik volgens de contractuele voorschriften.
 2. Indien tijdens de garantieperiode een reproduceerbare storing optreedt, zal de klant deze vastgestelde storing meteen schriftelijk aan enuvo mededelen en de defecte onderdelen benoemen. enuvo zal de storing dan verhelpen. De klant zal tevens op verzoek van enuvo de door hem gebruikte gegevens die tot de storing leidden, evenals de voor de storingsanalyse en -correctie benodigde medewerking om niet ter beschikking stellen. enuvo kan het verhelpen van de storing naar eigen goeddunken uitvoeren.
 3. De partijen komen overeen dat het conform de stand van de techniek niet mogelijk is om het creëren van perfecte software voor alle toepassingen te garanderen. De klant heeft geen aanspraak erop, dat de service steeds met alle browsers en onder alle besturingssystemen functioneert.
 4. Aansprakelijkheid ten aanzien van het voorkomen van storing als deze niet reproduceerbaar is of niet aan de hand van de geautomatiseerde gegevensverwerking kan worden geïdentificeerd, is uitgesloten. De garantie is niet ook van toepassing in gevallen waarin de oorzaak van een bepaalde storing door enuvo niet kan worden vastgesteld. Minimale gebreken, die het gebruik van de service niet of nauwelijks nadelig beïnvloeden hoeft enuvo niet per se op te lossen. Tevens ontstaat er geen recht op een mogelijke verlaging van de vergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden.
 5. In het geval van een vordering of aansprakelijkheid van enuvo dient met een eventuele medeschuld van de klant rekening te worden gehouden, vooral ten aanzien van gebrekkige storingsmeldingen of ontoereikende back-up.

Aansprakelijkheid

 1. De klant is verplicht om schade en verliezen waarvoor enuvo aansprakelijk is zonder uitstel schriftelijk te melden dan wel door enuvo te laten opnemen.
 2. enuvo is uitsluitend dan voor de verstrekking van gegevens aansprakelijk, wanneer het verlies ervan door grove nalatigheid of opzettelijk is veroorzaakt en de gegevens redelijkerwijs kunnen worden gereconstrueerd. Verdere aansprakelijkheidsaanspraken door de klant zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin foutieve resultaten van de enquête als gevolg van technische problemen zijn veroorzaakt.
 3. enuvo is niet aansprakelijk ervoor, of de door de klant ontworpen vragenlijst geschikt is voor het door hem gewenste doel. Evenmin is enuvo aansprakelijk ervoor, dat de enquête het door de klant gewenste succes resp. het gewenste aantal deelnemers oplevert.

Gebruiksvergoeding

Het gebruik van de dienst is momenteel gratis, met uitzondering van bijzondere overeenkomsten. enuvo kan te allen tijde de omschrijving, de prijslijst, de voorwaarden en eventueel bestaande regelgeving wijzigen.

Juridische ontvankelijkheid

De klant is als enige verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de door hem ontworpen vragenlijsten evenals alle inhoud. De klant neemt de verantwoordelijkheid voor de naleving van regelgeving, in het bijzonder op het gebied van privacy, auteursrecht, mededingingsrecht en intellectuele eigendomsrechten bij het gebruik van beschikbaar gestelde afbeeldingen, geluids- en video opnamen (media), evenals andere documenten en materialen en vrijwaart enuvo van alle aanspraken op schade als gevolg van het schenden van deze rechten, voor zover enuvo zelf geen aanwijsbare schuld treft.

Algemeen

De klant kan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van enuvo geen rechten op grond van de overeenkomst overdragen. enuvo heeft het recht om ten aanzien van haar verplichtingen derden in te schakelen of deze aan derden over te dragen. De bevoegde rechtbank en plaats van levering, voor zover wettelijk toegestaan​​, is Zürich. Voor alle gereglementeerde juridische betrekkingen aangaande deze voorwaarden geldt de wet van Zwitserland.

Zurich, 11.07.2017